Merchandise drumstiks

Děláme pro účely reklamy a podpory kapely. Hlavní určení těchto paliček je propagační a dárkové využití, rozdávání fanouškům, vhazováním do publika, nebo vlastním prodejem jako merchandise. Lze je ale použít i k hraní - a ohrané paličky následně vhodit do publika ....

Reklamní paličky jsou vyráběny výhradně z netříděného habru. Je to materiál, který nesplňuje naše náročné požadavky na kvalitu, ale lze z něj vyrobit dobré paličky s velmi vstřícnou cenou odpovídající zhruba jedné polovině ceny našich standardních paliček.

We do for the purposes of advertising and promotion of the band. The main destination of these sticks is a promotional gift use handing out fans throw into the audience or by the sale of such merchandise. But they can be used to play - and old-fashioned stick then thrown into the audience ....

Promotional sticks are manufactured only from unsorted hornbeam. It is a material that does not meet our stringent quality requirements but it can make a good stick with a sensible price tag equivalent to about one-half the price of our standard sticks.

reklamní paličky

Paličky se vyrábějí hlavně s důrazem na jejich vzhled a povrch. Dělají se přesně v modelu, který má zákazník pro své paličky s vlastním potiskem. Odebírat je mohou pouze ti zákazníci, kteří u nás mají tiskovou destičku se svým logem. Pokud splní tuto podmínku, množství objednaných paliček není nijak omezeno.

Drumsticks is mainly produced with an emphasis on their appearance and the surface.  They do exactly the model that the customer has to stick with their own printing.  Subscribe it may only those customers who find our press plate with your logo.  If you meet this condition the amount of these sticks is not restricted.