Libor Ježek

Oboroh, AC/DC Czech Revival, Archon, Natahu, Hydra, Ztráta důvěry.

S paličkami R - stick jsem se poprvé setkal na stránkách jednoho z prvních čísel časopisu Muzikus a v té samé době mi dva páry zapůjčil jeden můj kolega. Od začátku jsem ocenil přírodní nelakovaný povrch a i když jsem rád zkoušel něco jiného, vždycky jsem se pak stejně vrátil zpět. Později jsem ocenil kvalitní servis a super přístup a hlavně trpělivost při hledání vlastního modelu. Nějak jsem zjistil, že teď vlastně ani paličky neřeším, protože vezmu, hraju a ani o nich nevím, což je ideál. Spolehlivost a výborný pocit ze hry. Člověk někdy rád hledá něco nového a v bicích je pořád co objevovat. Jinde ještě pátrám, ale jasno je ve značkách Gretsch, Sabian a R - stick.

With mallets R - stick I first met on one of the first issues of the magazine Muzikus and at the same time I borrowed two pairs of one of my colleagues.  From the beginning I appreciated the natural unpainted surfaces and even though I like trying something different I always come back then as well.  Later I appreciate quality service and great attitude and above all patience in finding their own model.  Somehow I found that now not even sticks do not care because I take and play even know about them which is ideal.  Reliability and excellent feel of the game.  Man sometimes like looking for something new and percussion is always something new to discover.  Elsewhere still investigating but it is clear tags Gretsch Sabian and R - stick.

Narozen 1972, už od malička jsem mlátil do všeho, co bylo poblíž a při vystoupeních různých hudebních souborů bylo moje nejoblíbenější místo jednoznačně vzadu u bubeníka. Brzy jsem nastoupil do LŠU, kde jsem absolvoval jednu hodinu výuky na buben a protože tam tenkrát "momentálně" bicí nikdo neučil, "zatím" jsem studoval akordeon a klarinet. Nakonec z toho bylo několik let a na bicí jsem paradoxně stále samouk.

Born in 1972 since childhood I beat up all that was near and performances at various music files was definitely my favorite place back by the drummer.  Soon I joined the music school where I graduated one hour of instruction on the drum and since there had "temporarily" Nobody taught percussion "yet" I studied accordion and clarinet.  Finally it has been for several years and the drums I still paradoxically self-taught.

Po dětství stráveném v dechových orchestrech přišla konečně první kapela a bubny dostaly zelenou.
V roce 1992 punková kapela Ztráta důvěry. 1993-1999 skupina Hydra - zábavy, kluby a support. 2000-2003 krátká účast ve skupině Archon (cd Cesta) a ve skupině Natahu. Od roku 2002 ve skupině Oboroh, to je taková moje druhá rodina a od 2011 také v AC/DC Czech Revival, což je pro všechny zúčastněné srdeční záležitost.

After the childhood spent in brass orchestras the first band finally came and the drums got green.
In 1992 punk band Lost Trust. 1993-1999 Hydra Group - Entertainment clubs and support. 2000-2003 short participation in the Archon group (cd Path) and in the Natahu group. Since 2002 in the Oboroh group this is my second family and since 2011 also in the AC / DC Czech Revival which is for all involved heart.

Záliby: vše, co se týká bubnů, od roku 2006 absolutní nekontrolovatelná posedlost bubny Gretsch, 8 kilový (po dietě) britský kocour Honza.

Vybavení:
Gretsch USA Custom Millenium Maple Gloss + činely Sabian
Sonor Phil Rudd Signature + činely Paiste 2002
Hardware Gibraltar (custom stealth rack), Tama Iron Cobra Rolling Glide
Paličky: R - stick vlastní model hickory, někde mezi 5B a 2B.

Hobbies everything that concerns the drums since 2006 absolute uncontrollable obsession Gretsch drums 8-pound (dietary) British cat Honza.

Equipment
Gretsch USA Custom Millenium Maple Gloss Sabian cymbals
Sonor Phil Rudd Signature cymbals Paiste 2002
Gibraltar Hardware (stealth custom rack) Tama Iron Cobra Rolling Glide
Sticks R - stick own model hickory somewhere between 5B and 2B.

www.oboroh.cz
www.acdcczechrevival.cz
rest@seznam.cz