Make your own print on your sticks

potiskZískejte originální paličky určující vaši osobnost a propagující vás, nebo vaši kapelu. Je to velmi jednoduché - vyrobíme vám vlastní originální potisk na jakýkoliv model. Na paličky natiskneme cokoliv - logo vaší kapely, podpis, obrázek, či jakýkoliv grafický prvek dle vašeho požadavku.

Get the original drumsticks that determine your personality and promote you or your band.  It's very simple - we will produce your own original print on any model.  We will print anything on your drumsticks - your band's logo signature image or any graphic element as required by you.

How big the print can be

Základní schéma potiskuPotisknout lze v podstatě celou paličku. Základní motiv - to co vidíte na obrázku může mít rozměr 70 x 12 mm. Motivů na paličku můžeme tisknout více, takže výsledný potisk může být dlouhý až 140 mm. Je také možno tisknout na protilehlou stranu paličky, nebo při tisku vynechat naše logo. Můžete si určit umístění nebo orientaci potisku. 

You can print out essentially the entire mallet.  The basic theme - what you see in the picture can be 70 x 12 mm.  We can print more motifs on the mallet so the resulting print can be up to 140 mm long.  It is also possible to print on the opposite side of the drumstick or to skip our logo when printing.  You can specify the location or orientation of the print.

Color of the print

barevný potiskNaše logo tiskneme černě a základní barva potisku je černá. Je ale možné váš motiv tisknout barevně: . červenou, modrou, zelenou, fialovou, nebo zlatou. Můžeme vám také nechat namíchat váš vlastní odstín podle vzorníku Pantone. Každý motiv můžeme tisknout jinou barvou - nemůžeme ale použít dvě barvy v jednom motivu - to nám naše technologie nedovoluje.  Motiv je jednolitá část našeho loga - tak jak to vidíte na obrázku.

Our logo is printed in black and the basic color of the print is black.  But your theme can be printed in color.  red blue green purple or gold.  We can also let you blend your own shade according to the Pantone swatch.  Every motif can be printed in a different color - we can not use two colors in one theme - it does not allow our technology.  The motif is a single part of our logo - as you can see in the picture.

Approval of the proposal

finální návrh potiskuV průběhu navrhování vašeho loga vám posíláme jeho varianty ke schválení nebo k připomínkám. Podle nich pak návrh upravujeme tak dlouho, dokud nejste s výsledkem plně spokojeni. Návrh posíláme v JPG souboru - pokud si obrázek vytisknete na tiskárně, vidíte reálnou velikost vašeho loga na paličce v poměru 1:1. Návrh se dá bez omezení upravovat a měnit dokud není udělaný osvitový film.  Detailní postup a popis potřebných podkladů najdete zde:

When designing your logo we will send you your variants for approval or for comments.  According to them we modify the design until you are fully satisfied with the result.  We send the proposal in a JPG file - if you print the image on the printer you see the real size of your log on the stick in a ratio of 1 1.  The design can be edited and altered without modification until the film is made.  You can find a detailed procedure and a description of the necessary documentation here

Holsters

pouzdra paličekKe každému zákaznickému potisku děláme automaticky pouzdra paliček. Pouzdra se dělají s originální grafikou zákazníka, nejčastěji s jeho fotkou a logem, které je na potisku paličky.  Více informací se dozvíte v samostatné stránce.

For each customer's print we automatically make drumsticks.  Cases are made with original customer graphics most often with his photo and the logo that is on the sticker print.  Learn more in a separate page.

What is included in the lump sum for making a plate

Tisk vašeho loga neplatíte, je obsažen v ceně paliček. Platíte pouze jednorázovou částku nutnou k výrobě tiskové destičky. Potisk provádíme při každé vaší další objednávce již automaticky, aniž by jste ho museli znovu objednávat. Cena obsahuje toto:

Printing your logo is not included in the price of drumsticks.  You pay only the one-off amount needed to make the printing plate.  We make printing every time you place your order automatically without having to order it again.  The price includes this

 • samotná tisková destička - klišé (polymer na ocelovém základu, do kterého se dělá logo).
 • osvitový film pro osvit destičky. Jeho kvalita má rozhodující vliv na konečný výsledek a dělají nám ho ve specializovaném DTP studiu.
 • výroba destičky: osvit na osvitové jednotce, vymytí destičky, následný další osvit pro vytvrzení, vypečení destičky a její stabilizace.
 • návrh vašeho loga, který děláme my. Je to proto, že víme, jak nejoptimálněji umístit všechny prvky loga na paličku a jak je upravit,aby se dobře tiskly. Pokud si tento návrh necháte dělat na nějakém specializovaném pracovišti, pak za něj zaplatíte mnohem víc než u nás za destičku - a zdaleka nemáte jistotu, že z toho návrhu půjde bez problému tisknout. Vždy máte poslední slovo k výslednému vzhledu loga a my ho upravujeme tak dlouho, dokud nejste s výsledkem plně spokojeni. Neděláme to stylem "Vy nám dodáte logo, my to natiskneme" protože pak se často stává, že z výsledku je zákazník zklamán.
 • vždy, když si paličky objednáte, automaticky na ně tiskneme vaše logo. Pokud se nám stane, že na tisk zapomeneme, pak máte nárok na novou dodávku v rámci reklamace bezplatně.
 • pokud dojde k poškození destičky (občas se to stane) tak se o tom ani nedozvíte, protože si novou uděláme sami.
 • garantujeme, že pokud budeme měnit technologii potisku, tak všechny vaše loga bezplatně předěláme.
 • nikdy vám neřekneme, že vaše zakázka je pro nás nezajímavá, že vám paličky nenatiskneme a že si máte vybrat z běžně dostupných modelů, nebo že 1 pár pro vás tisknout nebudeme.
 • váš potisk tiskneme na střed paličky tak, aby byl zřetelný. Neupřednostňujeme naše logo, to tiskneme tak, aby bylo skryté když paličku držíte a bylo vidět jen to vaše. Pokud si to budete přát, tak naše logo na paličky tisknout nebudeme.
 • Na vaše paličky vyrábíme speciální pouzdra s vaší originální grafikou.

 • the printing pad itself - a cliché (a polymer on a steel base that makes the logo).
 • screen film for plate illumination. Its quality has a decisive impact on the end result and they do it in a specialized DTP studio.
 • Plate production Lighting on the imaging unit flushing the plate subsequent exposure for curing baking the plate and stabilizing it.
 • Design your logo that we do. This is because we know how to optimally place all logo elements on a stick and how to adjust them to print well. If you let this design work in a specialized workplace then you pay for it much more than a plate for us - and you are far from certain that it will print without a problem. You always have the final say about the resulting appearance of the logo and we will adjust it for as long as you are completely satisfied with the result. We do not do it in style "You give us a logo we print it" because it often happens that the customer is disappointed.
 • Whenever you order the drumsticks we automatically print your logo on them. If we happen to forget about the print you are entitled to a new delivery within the complaint free of charge.
 • if a plaque is damaged (sometimes it happens) you will not even know it because we will do it ourselves.
 • we guarantee that if we change the printing technology we will make all your logos free of charge.
 • we will never tell you that your order is unattractive to us that you will not crack the drums and that you have to choose from commonly available models or that we will not print 1 pair for you.
 • we print your print to the center of the drum so that it is clearly visible. We do not favor our logo we print it so it's hidden when you hold the stick and only yours can see. If you wish we will not print our logo on the drumsticks.
 • On your drums we produce special cases with your original graphics.

Related pages
materials for printing

the drumsticks