Povrchová úprava paliček

V základní nabídce máme přírodní povrch paličky bez lakování. Palička je pouze hladce vybroušená. Povrch paličky se tak snadno přizpůsobí vaší pokožce na prstech, palička se velmi dobře drží a je perfektně ovladatelná. Části bubeníků ale tento povrch nevyhovuje, a těm paličky na jejich požadavek lakujeme.

Finishing drumsticks

The basic offer we have natural surface without paint sticks. Gavel is only a smoothly polished. The surface sticks so easily adapts to your skin on the toes mallet to hold very well and is perfectly manageable. Portions drummers but this surface is not suitable and those sticks their requirement lacquer.

broušení

Na principu broušení paličky pak nabízíme speciální úpravu, kdy je povrch velmi hladce upraven do vysokého lesku bez použití jakéhokoliv laku, pouze na přírodní bázi. Na požadavek také provádíme voskování paličky.

On the principle of grinding pestle then we offer special treatment when the surface is very smooth high gloss adjusted without using any paint only natural ingredients.  On request we also do waxing sticks.

Lakování paliček

Při lakování paliček děláme 1 - 3 vrstvy laku. Po každé vrstvě, kterou naneseme provádíme ručně její broušení, abychom odstranili nerovnosti, které po aplikaci laku vystoupí na povrchu paličky. Tuto úpravu děláme jen na speciální požadavek, který se dý nastavit u každého modelu paliček v e-shopu. Počet vrstev závisí na požadavku zákazníka.

painting drumsticks

When coating drumsticks do 1-3 lacquer layer. After each layer that is applied manually perform the grinding in order to remove inequalities that after application of the paint will stick to the surface. This adjustment we make a special request to that res set for each model drumsticks in the e-shop. The number of layers depends on customer demand.

Protiskluzová úprava

Jako novinku nyní nabízíme protiskluzovou úpravu. Funguje na principu speciálně nanesené protiskluzové vrstvy. Tu můžeme aplikovat přímo na dřevo paličky, nebo na lak podle požadavků zákazníka. Při aplikaci můžeme ovlivnit celkové chování protiskluzové vrstvy v široké škále - od téměř neznatelných účinků až po situaci, kdy se bubeníkovi paličky doslova "přilepí" k ruce.

Anti-slip adjustment

As a novelty we now offer anti-slip adjustment. It works on the principle of a specially applied anti-slip layer. Here we can apply directly to the wood of the drumstick or to the varnish according to the customer's requirements. When applied we can influence the overall behavior of the anti-skid layer in a wide range - from almost unimportant effects to the situation where the drumstick drummer literally "sticks" to the hand.