Pro výrobu paliček R - stick používáme pouze nejkvalitnější materiály, jejihž výběr si zajišťujeme výhradně my. Nikdy nenakupujeme od překupníků, nebo "odborných dodavatelů" z jednoduchého důvodu: Pro jakéhokoliv dodavatele je tento segment tak malý a nevýznamný, že se mu nevyplatí se na něj specializovat, chybí jim potřebné znalosti a zkušenosti a nejsou schopni splnit naše striktní požadavky na kvalitu a zpracování. Ty jsou natolik specifické, že si je musíme ohlídat sami.

For the production of drumsticks R - stick we use only the finest materials jejihž choice to provide us exclusively.  We never do not buy from middlemen or "specialized suppliers" for a simple reason For any contractor is this segment so small and insignificant that he does not pay him to specialize they lack the necessary knowledge and experience and are able to provide our strict quality requirements and  processing.  They are so specific that we have to keep an eye on yourself.

Kvalitu materiálu paliček rozlišujeme následovně:

  • pro paličky ve všech řadách používáme speciálně vybíraný materiál, kdy každý hranolek před výrobou kontrolujeme a neodpovídající vyřazujeme.
  • pro výrobu hikorových paliček v té nejvyšší řadě obdobně kontrolujeme a přebíráme hikorové hranolky. 
  • pro hikorové paličky v B třídě používáme materiál, který neprošel naší kontrolou kvality pro nejvyšší řadu. B třídu děláme jen v limitovaném množství.
  • ekonomickou řadu paliček Superstick vyrábíme z netříděného materiálu, kdy výrazem "netříděný" míníme to, že při výrobě neprovádíme kontrolu kvality a zpracováváme celou dávku. Vyřazujeme pouze hranolky se zjevnou vadou. Ekonomickou řadu děláme jen v limitovaných sériích .
  • pro výrobu reklamních (merchandise) paliček používáme habr, který jsme vyřadili při kontrole kvality. Tyto paličky jsou určeny pro reklamní a propagační účely a je kladen hlavně důraz na jejich vzhled.

Material quality drumsticks are distinguished as follows

sticks for use in all lines of specially selected materials when everyone chips before production check and inadequate terms.
hikorových for manufacture of drumsticks in the highest row similarly check and take over hickory chips.
hickory sticks for the B class we use material that did not pass our quality control for the highest series. Class B doing only in limited quantities and only on demand.
economic variety of drumsticks are made of unsorted material the term "unsorted" we mean that do not do the production process and quality control of the whole batch. Only expressions fries manifest error. Economic series do only in limited editions and offer it only to the business network.
for the production of advertising (merchandise) we use hornbeam drumsticks which we excluded in quality control. These sticks are designed for advertising and promotional purposes and is a major emphasis on their appearance.


Drumsticks R - stick  we made of these materials:

HICKORY

Hickory

Hikor je nejpoužívanější materiál, pocházející ze Severní Ameriky. Je oblíbený pro svou houževnatost, ideálně kombinuje váhu, pevnost a životnost. Má vynikající odrazové vlastnosti, dobře pohlcuje vibrace a dynamické rázy vznikající při hře. Je velmi odolný proti lomu, otěru o činely a proti podélnému štípání. Hikor je vhodný pro všechny styly a zvláště tam, kde je nutno použít při hře více razance a dynamiky. Pro výrobu používáme dřevo pocházenjící výhradně ze skupiny Right hickory, která zahrnuje druhy vhodné pro výrobu paliček.

Hickory is the most widely used material originating from North America.  It is popular for its toughness ideally combines the scale strength and durability.  It has excellent reflective properties well absorbs vibrations and dynamic shocks generated during the game.  It is very resistant to fracture abrasion of cymbals and against longitudinal splitting.  Hickory is suitable for all styles and especially where it is to be used when there is more power and dynamics.  We use wood pocházenjící exclusively from Right hickory which includes species suitable for the production of drumsticks.

HORNBEAM

habr

Habr má univerzální použití. Je oblíbený pro svou dynamiku, svižnější reakci a lepší kontrolu nad paličkou. Při hře na činelech dokáže zdůraznit hlavně nízké a vysoké tóny, zároveň dává výrazný zvonivý zvuk. Vyznačuje se značnou homogenitou dřeva, pevností, poměrně dobrou tuhostí, hůře pohlcuje dynamické rázy. Oproti hikoru je lehčí o 8 -10% a v porovnání s ním má i menší životnost, která je ale vyvážena velmi příznivou cenou.

Habr has universal application.  It is popular for its dynamic agile response and better control of the mallet.  When playing the cymbals can emphasize mainly low and high tones while giving a distinctive ringing sound.  It is characterized by considerable homogeneity of wood strength relatively good stiffness less dynamic absorbs shocks.  Compared Hickory lighter 8 by 10% and in comparison with it has a shorter service life but this is counterbalanced very favorable price.

Alternantivní materiály, které občas používáme:

Paličky z těchto materiálů vidíte v nabídce e-shopu pouze, když jsou k dispozici, nebo když děláme limitovanou sérii, jinak jsou standardně skryté.

Alternantivní materials which sometimes use

Mallets of these materials see in our e-shop only when they are available or when we do a limited edition otherwise they are hidden by default.

MAPLE

Javor

Je relativně lehký - oproti hikoru zhruba o 15 - 20% Jeho odolnost je menší, trpí více na oděr o činely a lom, poměrně dobře absorbuje dynamické rázy a vibrace. Je oblíbený některými bubeníky pro svou váhu v poměru k síle paličky, pro vynikající ovladatelnost a pro tichou a technicku hru. K výrobě nepoužíváme běžné druhy javoru, protože ty mají špatné dynamické vlastnosti a malou pevnost. Používáme jeden méně známý druh, který svými vlastnostmi ale předčí obdobný materiál pocházející z Ameriky.

It is relatively light - Hickory compared to about 15 - 20% its resistance is less suffer more abrasion and refraction of cymbals relatively well absorbed dynamic shocks and vibrations.  It is popular for some drummers its weight in proportion to the strength of drumsticks for excellent maneuverability and silent and technical game.  For production we do not use common species of maple because they have poor dynamic properties and low strength.  We use one of the lesser-known species that their properties but outperforms similar materials coming from America.

LOCUST

Akát

Houževnatý a velmi pružný materiál, značně oddolný proti přeražení. Dobře pohlcuje mechanické rázy, jeho odolnost oproti otěru o činely je celkem průměrná, při hře přes hranu snare, nebo naplocho na činely má tendenci se loupat po letech. Je asi o 10% lehčí než hikor. Tento materiál používáme hlavně pro výrobu limitovaných ekonomických sérií paliček.

Tough and highly elastic material greatly Bump Proof reassignment.  Well absorb mechanical shock resistance compared to the abrasion of cymbals is quite average when playing over the edge snare cymbal or flat tends to peel after a few years.  It is about 10% lighter than hickory.  This material is used mainly for the production of limited series of economic drumsticks.

Alternativně občas testujeme další méně obvyklé dřeviny, které ale mají velmi zajímavé vlastnosti a svými parametry někdy předčí běžně používané materiály. Máme vytipováno zhruba 6 druhů dalších materiálů - takže třeba někdy v budoucnu se můžete dočkat příjemného překvapení ......

Other materials

Alternatively sometimes we test other less common trees but they have very interesting properties and their characteristics sometimes superior to commonly used materials. We have about six kinds of identification other materials - so maybe sometime in the future you could be pleasantly surprised ......